Nisjebutikk i Tromsø
Frakt i Norge 79,-
Til kassen
Totalt: 0

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Innholdsfortegnelse:

Innledning

1.     Avtalen

2.     Partene

3.     Priser

4.     Avtaleinngåelsen

5.     Ordrebekreftelse

6.     Betaling

7.     Levering m.v.

8.     Risikoen for varen

9.     Angrerett

10.   Undersøkelsesplikt

11.   Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

12.   Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

13.   Kjøperens rettigheter ved mangel

14.   Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

15.   Garanti

16.   Personopplysninger

17.   Konfliktløsning

18.   Kildeliste

 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp
av varer over Internett.
Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler
som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av
varer over internett.
Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning
i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter
for handelen.
Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles
med relevante lovbestemmelser.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen
i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper,
pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post)
samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken,
direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse
mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke
strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger Firmanavn: TROMSØ CLASSIC S. PEDERSEN
                               Avd. Skadefryd
Kontaktadresse: Storgata 57, 9008 TROMSØ.

E-post: post@skadefryd.no
Telefonnummer: +47 95 24 78 63                                        
Organisasjonsnummer: 995953633

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift,
toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre)
samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling
er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra
selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså
eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 
Vi forbeholder oss retten til å avvise din bestilling hvis den på en eller annen måte ikke kan leveres.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren
ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med
hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen,
bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.
Om du bestiller for "henting i butikk", vil du få en e-post så snart bestillingen er klar for henting.

 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen.
Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved
tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering
av varen ved postoppkrav. (6)

 

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som
er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper
innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen
blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på
vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt
avtalt mellom partene.
Din bestilling blir som oftest levert for postsending samme dag som bestillingen blir mottatt eller
påfølgende arbeidsdag. 

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen.
Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller
hennes rådighet
etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
Dersom kjøperen har bedt en tredjeperson om å motta eller hente varen(e) på hans vegne,
går risikoen
over til han/henne når denne personen har fått varen(e) i sin besittelse.
Dette gjelder også om kjøperen velger en annen fraktlevareandør enn den selgeren har valgt/bruker.

 

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer
at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den
og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen(e),
de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.
Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering
av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene.
Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut
3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt,
vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema,
e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet.
Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten,
men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet.
Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den
var i da kjøperen mottok den.
Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. 

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres,
eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.
Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall
av angreretten på forseglingen.

 

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i
samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren
ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun
oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler
av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen
ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte
til kredittyter (kredittkortselskapet).(8)

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene,
og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene
i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse,
heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet
og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse
dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre
en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at
selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren
ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt.
Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han
eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen
fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet
og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter
mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav
dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. 

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal
foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten
vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering
for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering
dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering,
kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge
av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle
garantier stilt av selger.

 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes
selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven
kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen,
kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene
kunne
kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte
uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen
betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han
venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for
oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper,
med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider
som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold
til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.(9)
Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan
da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning avforfalte
pengekrav.(10)

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer,
kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr  300,-  + frakt tur/retur.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.
Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

 

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene
kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen
begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt 12 og 13.

 

16. Personopplysninger (12)

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun
utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen,
eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende
kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen,
må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen
informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke
personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling,
for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han
eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker
at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke
oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig
fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av
stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 


18. Kildeliste

1. 
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren
(kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at
brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og
Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold
punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon
for betalingskort punkt 11.

5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld
jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg
utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.